Algemene voorwaarden voor deelname aan Midweken van Quilter’s Home (Zetex P&Q).

1. Door het inschrijvingsformulier voor de Midweek ingevuld in te sturen verplicht de inschrijver zich tot het betalen van de prijs, die voor alle deelnemers aan de workshop is gesteld.
2. Deelname aan de Midweek is pas definitief nadat de inschrijver een bevestiging van deelname van Quilter’s Home heeft ontvangen.
3. Het inschrijfformulier dient voor de inschrijving van slechts 1 deelnemer aan de Midweek. Indien meerdere personen zich als groep wensen in te schrijven kan dat uitsluitend op door Quilter’s Home verstrekte inschrijfformulieren.
4. De onder punt 1 bedoelde prijs omvat de kosten zoals die zijn omschreven in de brochure of aankondigingbrief; dit zijn alle kosten voor het verblijf (hotel, maaltijden, huur van de lesruimte, kosten van koffie, thee en water gedurende de lessen en toeristenbelasting). Deze kosten worden door Quilter’s Home in rekening gebracht en dienen aan Quilter’s Home te worden betaald.
5. Overige kosten (extra verteringen en dranken, huur van fietsen e.d.) dienen voor het vertrek aan het hotel te worden voldaan.
6. Quilter’s Home stuurt deelnemers uiterlijk 1 maand voor aanvang van de workshop een factuur; deze factuur dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de Midweek te zijn voldaan.
7. Indien de inschrijver na ontvangst van bevestiging voor de deelname aan de Midweek door omstandigheden genoodzaakt is om af te zien van deelname, worden de volgende kosten in rekening gebracht:
i. Tot 2 maanden voor aanvang van de Midweek : 10% van de prijs van de Midweek
ii. Tot 1 maand voor aanvang van de Midweek : 50% van de prijs van de Midweek
iii. Binnen 1 maand voor aanvang van de Midweek : 100% van de prijs van de Midweek
8. Annulering dient schriftelijk (brief of e-mail) te geschieden.
9. Het is mogelijk om bij annulering een andere deelnemer voor de Midweek aan te melden. Indien Quilter’s Home daarmee akkoord gaat vervallen de kosten als bedoeld onder punt 7.
10. De verschuldigde kosten als bedoeld onder punt 7 behoeven niet betaald te worden als de ingeschrevene een annuleringsverzekering met een premie van 9% van de kosten van de Midweek bij inschrijving heeft afgesloten.
11. De onder 10 bedoelde verzekering geldt uitsluitend in geval van overmacht, zoals ziekte of ernstige persoonlijke omstandigheden. Geen geldig argument voor de verzekering is de inhoud van de Midweek of het wijzigen van prive-plannen. In bepaalde gevallen kan bewijs van de overmacht gevraagd worden.
12. In geval van uitkering van de verzekering geldt de vergoeding de werkelijke kosten van de Midweek, verhoogd met BTW en niet de premie van de verzekering.
13. Quilter’s Home heeft het recht Midweken te annuleren indien het vooraf bepaalde aantal benodigde inschrijvingen niet wordt bereikt. In dit geval is Quilter’s Home tot geen enkele vergoeding anders dan reeds voldane betalingen voor de Midweek aan de inschrijver verplicht.
14. Indien Quilter’s Home genoodzaakt is een Midweek te annuleren hebben degenen die zich alsdan hadden ingeschreven het recht om zich op de eerstvolgende Midweek in te schrijven. Quilter’s Home zal deze inschrijvingen met prioriteit behandelen.
15. Het verblijf van de deelnemers aan de Midweek in het hotel geschiedt onder eigen gezag en risico. Quilter’s Home kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schadelijke gevolgen van dit verblijf.
16. De deelnemer is in alle gevallen verzekerd van indeling in een Standaard hotelkamer. Indeling – tegen meerprijs – in een Comfort, Deluxe kamer of appartement vindt plaats op voorwaarde van beschikbaarheid.